Aktualności

JARMARK ŚWIĄTECZNY - są jeszcze wolne miejsca!

Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza na JARMARK ŚWIĄTECZNY do Krakowa oraz do PARKU ŚW. MIKOŁAJA w Zatorze! Są jeszcze wolne miejsca!


 

EGZAMIN na kartę motorowerową

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że egzamin na kartę motorowerową odbędzie się w czwartek, 13.12.2012 r. o godzinie 15:00.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dostarczenie wypełnionego arkusza zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę motorowerową oraz zdjęcia legitymacyjnego. Arkusz dostępny jest w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury.
 


Spotkania opłatkowe Koła plastycznego

Zapraszam na spotkania opłatkowe grupy plastyczne:

- 18.12 (wtorek) godzina 16:00 - grupa przedszkolna

- 19.12 (środa) godzina 16:00 - grupa młodsza (Szkoła podstawowa)

- 20.12 (czwartek) godzina 16:00 - grupa decoupage

- 21.12 (piątek) godzina 16:00 - grupa starsza (Szkoły gimnazjalne i podangimnazjalne)

                                                     - mgr Krystyna Fischer, nauczyciel prowadzący koło plastyczne
 Informacja dot. zajęć Koła "Artystyczna Akademia Skrzata"

Informuję, że we wtorek, 27.11.2012 r. o godzinie 17:30 w sali nr 4 odbędzie się zebranie rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia Koła: „Koła Artystyczna Akademia Skrzata”. Na zebraniu zostanie omówiony m. in. nowy harmonogram zajęć oraz nastąpi przydział dzieci do grup wg nowego harmonogramu.

                                                           - mgr Karolina Maciejowska, nauczyciel prowadzący zajęcia
 JARMARK ŚWIĄTECZNY

Młodzieżowy Dom Kultury
zaprasza
na JARMARK ŚWIĄTECZNY do Krakowa
oraz do PARKU ŚW. MIKOŁAJA w Zatorze!

Plakat

  1. Zapisy przyjmowane są wyłącznie osobiście w sekretariacie MDK. Przy zapisie należy uiścić opłatę, podać imię i nazwisko uczestnika wycieczki, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer PESEL, numer tel. kontaktowego oraz potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem wycieczki;
  2. Od NIEPEŁNOLETNICH uczestników wycieczki wymagana jest zgoda rodzica na udział w wyjeździe:

    - jeśli opiekunem jest rodzic, zobowiązany jest do  wypełnienia stosownego oświadczenia (dostępnego tutaj),
    - jeśli opiekunem jest inna pełnoletnia osoba, rodzic zobowiązany jest wypełnić zgodę na udział dziecka w wycieczce (dostępna tutaj) oraz oświadczenie (dostępne tutaj); 
     
  3. Dzieci do lat 10 uczestniczą w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej;
  4. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem wycieczki (dostępny tutaj).