Aktualności

JARMARK ŚWIĄTECZNY

Młodzieżowy Dom Kultury
zaprasza
na JARMARK ŚWIĄTECZNY do Krakowa
oraz do PARKU ŚW. MIKOŁAJA w Zatorze!

Plakat

  1. Zapisy przyjmowane są wyłącznie osobiście w sekretariacie MDK. Przy zapisie należy uiścić opłatę, podać imię i nazwisko uczestnika wycieczki, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer PESEL, numer tel. kontaktowego oraz potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem wycieczki;
  2. Od NIEPEŁNOLETNICH uczestników wycieczki wymagana jest zgoda rodzica na udział w wyjeździe:

    - jeśli opiekunem jest rodzic, zobowiązany jest do  wypełnienia stosownego oświadczenia (dostępnego tutaj),
    - jeśli opiekunem jest inna pełnoletnia osoba, rodzic zobowiązany jest wypełnić zgodę na udział dziecka w wycieczce (dostępna tutaj) oraz oświadczenie (dostępne tutaj); 
     
  3. Dzieci do lat 10 uczestniczą w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej;
  4. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem wycieczki (dostępny tutaj).